พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยวิทย์ เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักวิจัยให้มีความพร้อมในการ ทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาข้อเสนอเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี คุณนพอนันต์ รักษาศรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล และทีมงาน เป็นวิทยากรสร้างความสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน และมี รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายถึงทิศทาง แนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรและแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ข้อมูลจาก : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, กองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ,


49 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 24 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2726 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7506 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32672 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ