ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอนการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยให้นักศึกษาจีน | 60 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสีเขียวด้วยการท่องเที่ยวยั่งยืนตามแนวคิด BCG | 60 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU | 59 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลโดยการทำประมงทะเลพื้นบ้านและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคน | 38 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์และชุมชนป่าชายเลนคลองโคน จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล | 58 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมกับชุมชนตำบลคลองโคน อนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งโดยการปลูกป่าชายเลน | 30 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ประกาศนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน | 57 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ | 62 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรองรับการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ | 49 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 36 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม | 70 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 | 23 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation” | 29 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU ทางวิชาการ 29 โรงเรียน | 20 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | 25 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก | 43 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฎิบัติ | 18 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ RUS Social Engagement Show & Share 2023 | 20 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมมาตรฐานจีเอพี (GAP) ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงอย่างยั่งยืน | 51 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมการแปรรูปเห็ด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและอาชีพเสริมให้กับโรงเรียนวัดดาวคะนอง | 46 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สารเคมีในอาหาร” | 22 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมและเป็นที่ปรึกษาการแปรรูปเห็ดฟางในการประกวดระดับภาคของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 22 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ประสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหาร ศูนย์การผลิตอาหารฮาลาล | 46 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการออกแบบและใช้งานบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการแปรรูปมันเทศ | 44 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาจัดอบรมหลักสูตรแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาจัดอบรมหลักสูตรการทำขนมปังไส้ต่างๆ | 26 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้กับบุคลากร | 17 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา ร่วมงานแถลงข่าวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน | 38 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ตู้อบไล่น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกผัดปลาดุกฟูสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา วิจัยเรื่อง “การสำรวจแมลงศัตรูนาข้าวและความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของต้นและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อแมลงที่พบ” | 18 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐาน” | 30 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา workshop "การปลูกผักเคลและการแปรรูปผักเคลเป็นอาหารสุขภาพ” | 42 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา workshop "การปลูกผักเคลด้วยวัสดุปลูกทดแทนดิน” | 56 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา”ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลวังยาง” | 38 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยา"พาน้องทัศนา - ชมพู" | 80 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ) | 22 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาใช้ประโยชน์จากบทความงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรยั่งยืน | 52 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรยั่งยืน | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนรองรับนวัตกรรมรถ EV | 19 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น       | 29 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายการวิจัยจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6 “การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” | 139 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
เกษตรอยุธยาถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ตู้อบไล่น้ำมันพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำพริกผัดปลาดุกฟูสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน | 18 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงผลงานจากโครงการ U2T for BCG | 21 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ U2T for BCG ตำบลบ้านเลน ทีม Cha-Wa Banlen เป็นตัวแทนจากภาคกลางตอนบนเข้าร่วมแข่งขัน รอบ National Hackathon | 26 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Hackathon 2022 | 83 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 38 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2740 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7520 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32686 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ