เกษตรอยุธยา ประกาศนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล

 

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ทำการประกาศนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อสนับสนุนรับการประเมินในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (The Impect Ranking 2024) ในการตอบสนองเกณฑ์การประเมิน SDGS ข้อที่ 14.2.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.4.3, 14.5.4 ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์และชาวประมงป่าชายเลนคลองโคน โดยเน้นความสำคัญ 5 ด้าน ตั้งแต่นโยบายในการพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (SD in Process) การส่งเสริมศักยภาพชีวิตชุมชน การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ การขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และการวิจัยและพัฒนาอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นTag : #ทอsdg14.2.3 # ทอsdg14.3.1 # ทอsdg14.3.2 # ทอsdg14.4.3 # ทอsdg14.5.4ข้อมูลจาก : ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล


36 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 25 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2727 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7507 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32673 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ