เกษตรอยุธยา ร่วมกับชุมชนตำบลคลองโคน อนุรักษ์ทะเลและชายฝั่งโดยการปลูกป่าชายเลน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสนับสนุนรับการประเมินในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (The Impact Ranking 2024) ในการตอบสนองเกณฑ์การประเมิน SDGS ข้อที่ 14.2.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.4.3, 14.5.4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) ซึ่งมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์และชาวประมงป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปลูกต้นโกงกางในบริเวณป่าชายเลน  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคี สร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศแหล่งน้ำ ทำให้เกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด นอกจากนี้ยังส่งผลถึงความมั่นคงทางด้านอาหารและน้ำ เพื่อลดความยากจน ปกป้องธรรมชาติ และส่งเสริมความเข้มแข็งของทั้งองค์กรและชุมชนTag : #ทอsdg14.2.3 # ทอsdg14.3.1 # ทอsdg14.3.2 # ทอsdg14.4.3 # ทอsdg14.5.4ข้อมูลจาก : ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล


30 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2739 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7519 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32685 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ