เกษตรอยุธยา ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์และชุมชนป่าชายเลนคลองโคน จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทำโครงการสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อรับการประเมินในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (The Impect Ranking 2024) โดยทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วิทยากรและผู้ดำเนินโครงการ ได้แก่ คุณพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธุระ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และ ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ซึ่งมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับร่วมกับศูนย์อนุรักษ์และชุมชนป่าชายเลนคลองโคน ทำกิจกรรมกลุ่มและร่วมนำเสนอ ในหัวข้อการใช้ประโยชน์ ระบบนิเวศน์ กฎหมาย และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เพื่อตอบมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ข้อ 14.2.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.4.3, 14.5.4 และเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปTag : #ทอsdg14.2.3 # ทอsdg14.3.1 # ทอsdg14.3.2 # ทอsdg14.4.3 # ทอsdg14.5.4ข้อมูลจาก : ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล


58 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 21 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2723 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7503 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32669 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ