เกษตรอยุธยา จัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลโดยการทำประมงทะเลพื้นบ้านและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการแปรรูปอย่างยั่งยืน ในโครงการสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพื่อรับการประเมินในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (The Impact Ranking 2024) ในการตอบสนองเกณฑ์การประเมิน SDGS ข้อที่ 14.2.3, 14.3.1, 14.3.2, 14.4.3, 14.5.4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development) โดย คุณเรือง เที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำปลากุเลาแดดเดียวและกะปิ และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์และชุมชนป่าชายเลนคลองโคน ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งป่าชายเลนคลองโคนTag : #ทอsdg14.2.3 # ทอsdg14.3.1 # ทอsdg14.3.2 # ทอsdg14.4.3 # ทอsdg14.5.4ข้อมูลจาก : ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล


38 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 29 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2731 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7511 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32677 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ